มอก.915-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top