มอก.913-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top