มอก.912-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมันเมล็ดนุ่นสำหรับบริโภค

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top