มอก.910-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อโพลิบิวทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top