มอก.908-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วงล้อรถยนต์ : อะลูมิเนียมเจือ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top