มอก.902 ล2(12)-2557

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ดวงโคมไฟฟ้าจำกัดอุณหภูมิพื้นผิว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top