มอก.902 ล2(10)-2557

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับสระว่ายน้ำและการใช้งานที่คล้ายกัน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top