มอก.902 ล2(8)-2557

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ดวงโคมไฟฟ้าให้แสงกลางคืนติดตั้งกับเต้ารับไฟฟ้าประธาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top