มอก.902 ล2(6)-2557

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top