มอก.902 ล2(1)-2557

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top