มอก.902 ล 1-2557

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 1-คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและการทดสอบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top