มอก.899-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top