มอก.897-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top