มอก.896-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศีรษะของยานยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top