มอก.889-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขวดยาฉีดแก้ว : ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top