มอก.888-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top