มอก.878-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top