มอก.877-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดกระทุ้ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top