มอก.875-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันสูง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top