มอก.868-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ไม่รวมตัวต้นกำลัง)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top