มอก.867-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส : ประสิทธิภาพขั้นต่ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top