มอก.862-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บานพับสำหรับหน้าต่าง : บานพับปรับมุมชนิดฝืด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top