มอก.857-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ทองแดงเจือแท่งหล่อ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top