มอก.855-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หม้อน้ำ : การสร้างทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top