มอก.854-2536

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับล้างชาม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top