มอก.851-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top