มอก.849-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top