มอก.845-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แอนไอออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top