มอก.845 เล่ม 4-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 4 วิธีทดสอบห้ามล้อ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top