มอก.839-2558

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ยานพาหนะบนถนน-ท่อเบรคพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบเบรกไฮดรอลิกใช้สำหรับน้ำมันเบรกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top