มอก.834-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สีโป๊ยานยนต์ : พอลิเอสเทอร์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top