มอก.830-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถังน้ำมันรถยนต์นั่ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top