มอก.823-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กงห้ามล้อสำหรับรถยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top