มอก.818-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top