มอก.809-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. รองเท้าบู๊ตยาง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top