มอก.806-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ : เครื่องส่ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top