มอก.803-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับลิฟต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top