มอก.802-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วุ้นผงสำเร็จรูปและเจลาตินผงสำเร็จรูป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top