มอก.801-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. นั่งร้านท่อเหล็กกล้าแบบโครงสร้างสำเร็จรูป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top