มอก.798-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำเก๊กฮวยเข้มข้น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top