มอก.795-2544

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถปัสสาวะชาย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top