มอก.794-2544

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งยอง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top