มอก.788-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไส้หม้อกรองอากาศที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top