มอก.785-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถุงมือหนังสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top