มอก.783-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หน้าแปลนล้อสำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top