มอก.782-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สลักพ่วงอุปกรณ์สำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top