มอก.778-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top