มอก.774-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฟลูออร์สปาร์ (ฟลูออไรต์)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top