มอก.773-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ดอกไม้ประดิษฐ์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top