มอก.769-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผ้ามุ้ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top